Общи достойнства на личността

Равнището на социална, стратегическа и функционална компетентност в комбинация определят достойнствата на личността на даден кредитоискател в съвкупност. Обикновено изброените видове компетентност се намират в комбинация и взаимно се обуславят. Колкото по-добра е тази комбинация, толкова по-високо е равнището на дадената личност като цяло. Кредитиращата институция изхожда от схващането, че онзи, който е в състояние да си постави приоритети и да набележи правилно пътищата за тяхното постигане, който съществува в хармония с хората и околната среда, който дава път за развитие и на колегите си, има по-добри шансове за личностно развитие и стопански просперитет. Тя следователно очаква от потенциалния си кредитополучател нужното равнище на обществена и социална отговорност (в т.ч. съзнание за екологичната проблематика, за откликване на естествения стремеж на хората към социална справедливост, за коректност и лоялност към клиентите и партньорите), благонадеждност, етичност, конструктивно отношение и отговорност към поетите задължения, физическа и психическа устойчивост.
Банката следователно съзнателно разработва и прилага различни подходи при оценката на горните фактори, за да изготви “профил” на личноста на кредитоискателя. Този профил участва със съответното относително тегло при “претеглянето” на всички останали съображения, влияещи върху крайното заключение за кредитната благонадеждност по всяка подадена заявка за кредит. Долната схема дава нагледна представа за насоките, по които се работи при изготвянето на личностния “профил” на кредитоискателя под ъгъла на неговата компетентност.