Кеш флоу и кредитите


Общата задлъжнялост на кредитополучателя не трябва да превишава 3,5 пъти усреднения cash-flow през последните три години (т. нар. формула на Bayer).
Общата задлъжнялост на кредитополучателя трябва да може да се покрива от сумата на установената от одитор стойност на cash-flow през период от 5 и най-много шест последни години. Тъй като по баланс подобен показател на задлъжнялостта се пресмята трудно, необходимо е всяко тримесечие този показател да се изчислява извадково, което е изрично регламентирано в стопанските законодателства в някои страни от ЕС.
Общата сума на новите краткосрочни кредити не трябва да превишава положителната разлика между оборотния капитал и краткосрочните задължения на потенциалния кредитополучател.
Общите задължения на фирмата по обслужването на всички нейни кредити трябва да съставя по-малко от 80 на сто от сумата на нейния ежегоден cash-flow.
С оглед покриването на върхови краткосрочни потребности от оборотен капитал, е целесъобразно отпускането на контокорентна кредитна линия в размер, превишаващ с 15-20% вероятните максимални нужди от използването на същата.
Инвестиционното кредитирането на разширения на производствения капацитет, реконструкция и модернизация логично води до нарастване на нуждите от суровини, материали, консумативи и средства за заплащане на живия труд. С оглед на това и според конкретния случай,
може да се окаже твърде целесъобразно отпускането на краткосрочни кредити паралелно с инвестиционните.
• Тъй като дадена банка-кредитор трудно може да установи нивото на задлъжнялост по всички краткосрочни оборотни кредити на дадена фирма-длъжник, в практиката на страните от ЕС се прилага правилото, стойността на всеки нов кредит от този тип да се движи в граници от една шеста до половината от общия обем на годишния оборот по него.
Горните правила са само ориентировъчни и във всеки конкретен случай са възможни решения, които ги коригират в една или друга посока. За кредитиращата банка е от значение отпуснатите финансови средства да не бъдат нито очевидно недостатъчни, нито прекалено големи за осъществяване на дадената дейност, която ще бъде кредитирана. Точното определяне на размера на кредита в решаваща степен зависи от възможностите на длъжника да го обслужва през целия период на договора, от неговата кредитна надеждност, от очакваните общи приходи, от сферата на неговото приложение с отчитане същевременно на риска от евентуална промяна на лихвения процент и т.н.