Кеш флоу и кредитите


Общата задлъжнялост на кредитополучателя не трябва да превишава 3,5 пъти усреднения cash-flow през последните три години (т. нар. формула на Bayer).
Общата задлъжнялост на кредитополучателя трябва да може да се покрива от сумата на установената от одитор стойност на cash-flow през период от 5 и най-много шест последни години. Тъй като по баланс подобен показател на задлъжнялостта се пресмята трудно, необходимо е всяко тримесечие този показател да се изчислява извадково, което е изрично регламентирано в стопанските законодателства в някои страни от ЕС.
Общата сума на новите краткосрочни кредити не трябва да превишава положителната разлика между оборотния капитал и краткосрочните задължения на потенциалния кредитополучател.
Общите задължения на фирмата по обслужването на всички нейни кредити трябва да съставя по-малко от 80 на сто от сумата на нейния ежегоден cash-flow.
С оглед покриването на върхови краткосрочни потребности от оборотен капитал, е целесъобразно отпускането на контокорентна кредитна линия в размер, превишаващ с 15-20% вероятните максимални нужди от използването на същата.
Инвестиционното кредитирането на разширения на производствения капацитет, реконструкция и модернизация логично води до нарастване на нуждите от суровини, материали, консумативи и средства за заплащане на живия труд. С оглед на това и според конкретния случай,
може да се окаже твърде целесъобразно отпускането на краткосрочни кредити паралелно с инвестиционните.
• Тъй като дадена банка-кредитор трудно може да установи нивото на задлъжнялост по всички краткосрочни оборотни кредити на дадена фирма-длъжник, в практиката на страните от ЕС се прилага правилото, стойността на всеки нов кредит от този тип да се движи в граници от една шеста до половината от общия обем на годишния оборот по него.
Горните правила са само ориентировъчни и във всеки конкретен случай са възможни решения, които ги коригират в една или друга посока. За кредитиращата банка е от значение отпуснатите финансови средства да не бъдат нито очевидно недостатъчни, нито прекалено големи за осъществяване на дадената дейност, която ще бъде кредитирана. Точното определяне на размера на кредита в решаваща степен зависи от възможностите на длъжника да го обслужва през целия период на договора, от неговата кредитна надеждност, от очакваните общи приходи, от сферата на неговото приложение с отчитане същевременно на риска от евентуална промяна на лихвения процент и т.н.

Общи достойнства на личността

Равнището на социална, стратегическа и функционална компетентност в комбинация определят достойнствата на личността на даден кредитоискател в съвкупност. Обикновено изброените видове компетентност се намират в комбинация и взаимно се обуславят. Колкото по-добра е тази комбинация, толкова по-високо е равнището на дадената личност като цяло. Кредитиращата институция изхожда от схващането, че онзи, който е в състояние да си постави приоритети и да набележи правилно пътищата за тяхното постигане, който съществува в хармония с хората и околната среда, който дава път за развитие и на колегите си, има по-добри шансове за личностно развитие и стопански просперитет. Тя следователно очаква от потенциалния си кредитополучател нужното равнище на обществена и социална отговорност (в т.ч. съзнание за екологичната проблематика, за откликване на естествения стремеж на хората към социална справедливост, за коректност и лоялност към клиентите и партньорите), благонадеждност, етичност, конструктивно отношение и отговорност към поетите задължения, физическа и психическа устойчивост.
Банката следователно съзнателно разработва и прилага различни подходи при оценката на горните фактори, за да изготви “профил” на личноста на кредитоискателя. Този профил участва със съответното относително тегло при “претеглянето” на всички останали съображения, влияещи върху крайното заключение за кредитната благонадеждност по всяка подадена заявка за кредит. Долната схема дава нагледна представа за насоките, по които се работи при изготвянето на личностния “профил” на кредитоискателя под ъгъла на неговата компетентност.